Självklart ska man gilla Piratpartiet

Självklart kan man gilla Piratpartiet av många anledningar. Vi har modern politik, vi har många kulturälskare, vi är inte politiker-broilers utan från alla nivåer i samhället, vi arbetar för att förbättra samhället för alla. Naturligtvis har vi inte lika lätt att formulera oss som de politiker som vuxit upp inom etablerade partier, men är det verkligen en nackdel?

Sophia Broberg Blomqvist skriver om hur det är svårt att veta om man ska ogilla Rättighetsalliansen eller gilla Piratpartiet och tycker att det vore bra om vi rätade ut en del frågetecken. Och det gör jag gärna.

Olaga tvång”En person som otillbörligen blir skrämd till att göra någonting utsätts för ett olaga tvång. Med otillbörligt menas att gärningsmannen kan utöva ett hot mot offrets anhöriga eller har uppsåt att skada offret till skillnad mot tillbörligt tvång som exempelvis kan innebära att en person hotar polisanmäla någon som inte betalar sin skuld. Tillbörligt tvång är straffritt. Skillnad görs mellan relativt tvång där den drabbade har olika valmöjligheter och absolut tvång där bara ett alternativ ges.” Brottsbalken 4. kap 4§

Man kan diskutera användandet av olaga tvång, precis som Sophia föreslår i sin bloggpost. I min uppfattning är varningsbrevet som används i upphovsrättssammanhang skrämseltaktik. Avsikten är att skrämma mottagaren till att göra något, så tvång tycker jag är givet. Det behöver nödvändigtvis inte vara våld som används för att skrämma även om Sophia har rätt i att det oftast är det som avses.

Lagens kommentar använder ord som otillbörligt tvång, när det inte föreligger exempelvis en obetald skuld. Det gör det inte i det här fallet. Däremot så finns det praxis att upphovsrättsorganisationer skickar varningsbrev innan de går till rätten och det är alltså innan man tar det för rättslig prövning. Faktiskt är det just hotet om att pröva ärendet rättsligt som är huvudsyftet med varningsbrevet, så tvånget är inte så lagligt heller.

Man kan hävda mycket om varningsbrevet eftersom det så vitt jag vet inte är prövat. Men det är möjligt att det är olaga tvång att skicka ett sådant brev. Det är också möjligt att det är helt lagligt. Man måste låta domstolen pröva ett ärende för att få en juridisk bedömning åt ett eller annat håll.

Olaga hot – Det är vad jag kallar olaga tvång just på grund av ovanstående. Det är enklare att se att varningsbrevet är hotande till sitt innehåll och jag tycker att det saknas lagligt stöd för sådant hot. Dock stämmer inte det överens med brottsbalkens olaga hot som innebär just hot om våld och är alltså ett grövre brott än olaga tvång. Det är lätt att sammanblanda begreppen där. Olaga tvång är alltså det juridiska begreppet och olaga hot är det som används för samma sak i vardagssammanhang. Förvirrande? Ja tyvärr.

Piratebaymålet – Rättighetsalliansen hänvisar till hovrättens dom B4041-09 och hävdar att domen också tar upp interaccessen med medansvar. Det gör den inte direkt. Något förenklat så fastställde hovrätten, med några mindre ändringar, enbart tingsrättens dom (kommentarer).

Till en början bör i detta sammanhang framhållas att enbart tillhandahållandet av de fysiska förutsättningarna för att en överföring ska kunna ske inte i sig är att betrakta som en överföring till allmänheten (punkt 27 i ingressen till Infosoc-direktivet). En leverantör av en dator eller en nätverksoperatör som enbart tillhandahåller de ledningar som används kan alltså inte därigenom tillskrivas ett upphovsrättsligt relevant förfogande (prop. 2004/05:110 s. 74). Däremot kan sådana leverantörer som mellanhänder under vissa förhållanden anses åtminstone i objektivt hänseende ansvariga för medverkan till upphovsrättsintrång som sker via datorn eller internetuppkopplingen i fråga (a.a. s. 339 ff.). Mot bakgrund av nyss nämnda förtydligande av vad som enligt Infosoc-direktivet faller under begreppet överföring till allmänheten står det klart att det som här avses inte är medverkan som gärningsman, utan endast om medhjälp till upphovsrättsintrång.

I prop. 2008/09:67 s. 164 behandlas frågan om informationsföreläggande utifrån förutsättningen att straffansvar endast undantagsvis kan komma i fråga för internetleverantörer vars kunder gör sig skyldiga till immaterialrättsliga intrång. – Ur hovrättsdomen B4041-09.

I hovrättens dom förtydligas att Carl Lundström specifika ansvar är på grund av att bandbredd och datorskåp leverades på ett annat sätt än i ett normalt kundförhållande. Så trots att Rättighetsalliansen hävdar att domen anger direkt medansvar så är det inte så.

Teknisk lösning – Piratpartiet har haft hand om The Pirate Bays internetaccess. Vi har hanterat en vägsträcka i hur trafiken mellan The Pirate Bays huvudsida och slutanvändarna. Peter Sunde förklarar lösningen i mer detalj. När det gäller innehållet i det som transporteras är det nog också mest magnetlänkar och annan webbtrafik. Knappast något tydligt upphovsrättsintrång.

The Pirate Bay idag versus när domen föll – Piratpartiet har väldigt liten insyn i The Pirate Bays tekniska lösning, men enligt dem själva är det en lösning baserat på flera krypterade moln-tjänster. Moln i det här sammanhanget gäller naturligtvis geografiskt spridda kluster uppsatta för att undvika nedtid. Såvitt jag vet är det också en mer renodlad söktjänst idag och de lagrar färre torrent-länkar själva.

Hur fungerar systemet? – Rättighetsalliansen undviker rättsystemet genom att skicka ett informationsbrev och varna för att de kanske kommer att använda sig av rättsystemet. De hoppas därmed att slippa använda sig av rättsystemet oavsett om det är för brottsmål eller civilrätt.

Mina enkla frågor till Sophia är: Är det här tillräckliga svar på dina frågor? Varför är det Piratpartiet som ska svara på de här frågorna objektivt? Finns det inte journalister som kan sammanfatta frågorna? Piratpartiet är ju part i målet. Jag skulle mycket hellre fråga varför inte media sammanfattar dessa frågor åt allmänheten.

Självklart kan man gilla Piratpartiet av många anledningar. Vi har modern politik, vi har många kulturälskare, vi är inte politiker-broilers utan från alla nivåer i samhället, vi arbetar för att förbättra samhället för alla. Men kom också ihåg att vi är det största partiet som helt och hållet stöds av våra sympatisörer. Vi behöver ditt stöd, för att bli ännu bättre och nå fler.

 

4 svar till ”Självklart ska man gilla Piratpartiet”

  1. Om du citerar själva lagtexten i 4 kap 4§ brottsbalken istället, blir det ännu tydligare:
    ”Den som genom misshandel eller eljest med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar annan att göra, tåla eller underlåta något, dömes för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. Om någon med sådan verkan övar tvång genom hot att åtala eller angiva annan för brott eller att om annan lämna menligt meddelande, dömes ock för olaga tvång, såframt tvånget är otillbörligt.”

  2. Reblogged this on Urbansundstrom’s Weblog.

  3. […] skrev tidigare en bloggpost om att man kan gilla Piratpartiet som var reaktion på en väns egna postning. Vad som inte framgick är att jag bloggar som […]